L'entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la LLei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix l'obligació per les societats de publicar de manera expressa les informacions sobre els terminis de pagament als seus proveïdors en la memòria dels seus comptes anuals. En relació a aquesta obligació d'informació, el passat 31 de desembre de 2010 es va publicar al 'Boletín Oficial del Estado' la corresponent resolució emesa per el 'Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)'.

Conforme a l'establert en aquesta Resolució, la informació referent als exercicis tancats el 31 de desembre de 2014 i 2013 es la que s'inclou en els següents quadres:

Terminis de pagament a proveïdors
HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA S.L. Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de tancament de balanç
31.12.2014 31.12.2013
Import % Import %
Total pagaments de l'exercici 12.896.813 100% 12.251.204 100%
Dins del termini màxim legal 12.896.813 100% 12.251.204 100%
Resta - - - -
PMPE(dies) de pagament - - - -
Ajornaments que a data de tancament de l'exercici sobrepassen el termini legal - - - -


PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE, S.A. Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de tancament de balanç
31.12.2014 31.12.2013
Import % Import %
Total pagaments de l'exercici 1.642.051 100% 2.723.442 100%
Dins del termini màxim legal 1.642.051 100% 2.723.442 100%
Resta - - - -
PMPE(dies) de pagament - - - -
Ajornaments que a data de tancament de l'exercici sobrepassen el termini legal - - - -


PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE-I, S.L. Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de tancament de balanç
31.12.2014 31.12.2013
Import % Import %
Total pagaments de l'exercici 1.287.456 100% 1.177.582 100%
Dins del termini màxim legal 1.287.456 100% 1.177.582 100%
Resta - - - -
PMPE(dies) de pagament - - - -
Ajornaments que a data de tancament de l'exercici sobrepassen el termini legal - - - -

Fotografies cedides per Joan Galabert. - © Copyright 2013 Productora Eléctrica Urgelense S.A. - Tots els drets reservats. Avís legal